xlpix.nl   
    Winkel » Verkoopvoorwaarden Uw Klantgegevens  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
 
Informatie
Privacy verklaring
Verkoopvoorwaarden
Neem contact op
CategorieŽn
Transport->
Fotografen
Snel Zoeken


 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid Zoeken
Winkelwagen
Uw winkelwagen
is leeg
Verkoopvoorwaarden
<DIV ALIGN="center">Verkoopvoorwaarden</DIV>


Verkoopvoorwaarden - XLPix.nl

1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van XLPix.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: 'Verkoopvoorwaarden') van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt. Van het in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door XLPix.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Verkoopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van XLPix.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door XLPix.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van XLPix.nl zijn vrijblijvend en XLPix.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door XLPix.nl. XLPix.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt XLPix.nl dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Bezorging
Alle XLPix.nl artikelen zijn doorgaans binnen 7 werkdagen leverbaar. De door XLPix.nl opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. XLPix.nl artikelen worden degelijk en goed ingepakt met TNT post verstuurd. In geval van schade tijdens transport kunnen XLPix.nl artikelen vervangen worden, mits u ons daar direct na ontvangst van uw bestelling op de hoogte brengt.

4. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien XLPix.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van XLPix.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is XLPix.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door XLPix.nl.

5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan XLPix.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door XLPix.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. XLPix.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u XLPix.nl daarvan per omgaande schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft XLPix.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en XLPix.nl, dan wel tussen XLPix.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en XLPix.nl, is XLPix.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door XLPix.nl. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

9. XLPix.nl respecteert en beschermd uw privacy.
Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. XLPix.nl beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. XLPix.nl verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. XLPix.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving

10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft XLPix.nl ingeval aan overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat XLPix.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan XLPix.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen
Indien u aan XLPix.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is XLPix.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan XLPix.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door XLPix.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat XLPix.nl deze Verkoopvoorwaarden soepel toepast. Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met XLPix.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door XLPix.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. XLPix.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. XLPix.nl is gerechtigd teksten die U aanlevert, als begeleidend schrijven bij de te leveren producten, te weigeren teneinde de algemene normen en waarden te respecteren. Dit geheel ter beoordeling van XLPix.nl.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Volgende

Copyright © 2005-2019 xlpix.nl. Alle rechten voorbehouden, Verkoopvoorwaarden van toepassing.
Webwinkel onderhouden door Shopmin, een product van Triloxigen BV